Umowa i zasady

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą umową i zasadami przed rozpoczęciem korzystania z witryny. Musisz przestrzegać warunków umowy i zasad, odwiedzając stronę best-pl.designuspro.com. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami umowy i regulaminem, nie możesz korzystać z tego zasobu i prosimy o opuszczenie Witryny.

1. Terminy i definicje

1.1 Użytkownik to osoba posiadająca zdolność prawną, która dołączyła do warunków Umowy z Użytkownikiem. osoba działająca we własnym imieniu i we własnym interesie lub reprezentująca osobę prawną.
Administracja / Właściciel - serwis internetowy hostowany w domenie https://best-pl.designuspro.com/.
Umowa - niniejsza Umowa z Użytkownikiem, wraz z późniejszymi zmianami, uzupełniona.
1.2 Korzystanie z witryny https://best-pl.designuspro.com podlega niniejszej Umowie użytkownika. Korzystanie z witryny jest domniemane we wszystkich formach i na wszelkie sposoby w ramach deklarowanej funkcjonalności. Użyj oznacza:

 • autoryzacja na https://best-pl.designuspro.com lub rejestracja;
 • zapoznanie się z materiałami Serwisu (przeglądanie);
 • wyświetlanie, umieszczanie w Witrynie materiałów o dowolnym charakterze i treści, w tym między innymi obrazów, materiałów tekstowych, plików wideo, audio, łączy hipertekstowych, informacji i innych informacji.

Niniejsza Umowa, czyli umowa zawarta na jej podstawie, jest zgodna z postanowieniami artykułów Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej nr 437, 438.
Użytkownik Sieci korzystając z Serwisu w którejkolwiek z powyższych form potwierdza, że:

 • w pełni zapoznał się z niniejszą Umową przed rozpoczęciem korzystania z Witryny;
 • zapoznał się i zobowiązuje się do przestrzegania, wykonywania wszystkich klauzul Umowy bez ograniczeń. W przypadku odmowy przestrzegania postanowień Umowy lub braku możliwości zawarcia umowy na podstawie Umowy, Użytkownik musi niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu;
 • tekst niniejszej Umowy może być edytowany przez Właściciela Witryny. Użytkownicy nie są powiadamiani o zmianach w treści Umowy.

Niniejsza Umowa z użytkownikiem, w tym zaktualizowane wydania z wprowadzonymi poprawkami, wchodzi w życie z chwilą opublikowania jej na Stronie.

2. Przedmiot umowy

2.1 W sposób i na warunkach określonych w Umowie Właściciel zapewnia Użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu, a Użytkownik zobowiązuje się w razie potrzeby do korzystania z Serwisu zgodnie z warunkami Umowy.
2.2 Na podstawie Umowy Użytkownik ma możliwość korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez zamieszczanie w Serwisie informacji o budowie, naprawach, życiu podmiejskim i pokrewnych tematach, zamieszczanie wiadomości, przeglądanie wiadomości, plików umieszczanych przez innych użytkowników.

3. Prawa i obowiązki Właściciela

3.1 Właściciel zapewnia Użytkownikowi możliwość samodzielnego publikowania informacji o Użytkowniku, a także zamieszczania wiadomości i komentarzy, zamieszczania materiałów z wykorzystaniem możliwości Serwisu, pod warunkiem przestrzegania przez Użytkownika warunków Umowy.
3.2 Właściciel nie ma możliwości kontrolowania zgodności informacji zamieszczanych przez Użytkownika lub Innych Użytkowników w Serwisie z przepisami prawa.
3.3 Właściciel ma prawo, według własnego uznania, do usunięcia wszelkich informacji wprowadzonych lub opublikowanych przez Użytkownika w Witrynie, jeśli takie informacje nie są zgodne z Zasadami korzystania z Witryny, obowiązującymi przepisami lub innymi wymaganiami Właściciela.
3.4 Właściciel ma prawo przesyłać Użytkownikowi wiadomości informacyjne i reklamowe na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie takich wiadomości.
3.5 Właściciel ma prawo do umieszczania reklam w Serwisie. Jednocześnie Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za trafność reklamy i jakość reklamowanych towarów i / lub usług.
3.6 Właściciel ma prawo, w sposób określony w klauzuli Umowy, zmienić warunki Umowy.
3.7 Właściciel ma prawo do prowadzenia prac prewencyjnych w Serwisie z czasowym zawieszeniem pracy Serwisu, jeśli to możliwe w nocy i w miarę możliwości skracając czas, w którym Serwis nie działa.
3.8 Właściciel ma prawo przenieść całość lub część swoich uprawnień i praw do monitorowania przestrzegania Warunków korzystania z Serwisu i Umowy na inne osoby (Inni użytkownicy) na podstawie decyzji podjętych przez Właściciela.
3.9 Właściciel ma prawo, ale nie obowiązek, żądać od Użytkownika informacji i dokumentów potwierdzających, że Użytkownik ma prawa do wyników działalności intelektualnej oraz innych informacji zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie.

4. Prawa i obowiązki Użytkownika

4.1 Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z aktualną wersją Umowy za każdym razem, gdy będzie odwiedzał Serwis, przed skorzystaniem z Serwisu.
4.2 Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania warunków Umowy, a także Warunków korzystania z Witryny obowiązujących w chwili korzystania z Witryny.
4.3 Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem. W szczególności Użytkownikowi nie przysługuje:

4.3.1 Publikować lub rozpowszechniać niepoprawne, szkodliwe, obsceniczne, nielegalne, oszczercze, bluźniercze, oszczercze, nieodpowiednie informacje lub materiały dotyczące konfliktów etnicznych lub etnicznych.
4.3.2 Publikowanie informacji, które są sprzeczne z prawem, reklamują lub prowokują do działań niezgodnych z prawem, naruszają prawa innych Użytkowników lub osób trzecich do obiektów własności intelektualnej, materiałów kampanii, rozprzestrzeniania spamu, łańcuszków (wiadomości wymagających ich przesłania do jednego lub więcej użytkowników), schematów finansowych piramidy lub wezwania do udziału w nich, wszelkie inne natrętne informacje, opisują lub promują działalność przestępczą, zamieszczają instrukcje lub wytyczne dotyczące popełnienia przestępczych i innych nielegalnych działań.
4.3.3 Publikowanie jakichkolwiek danych osobowych innych użytkowników lub osób trzecich bez ich osobistej zgody.
4.3.4 Publikować, przesyłać i rozpowszechniać wiadomości, które mogą mieć charakter przestępczy lub wyrządzać szkodę Właścicielowi, innym użytkownikom, odwiedzającym i / lub stronom trzecim, naruszać ich honor i godność, reputację biznesową.
4.3.5 Wprowadzać w błąd Użytkowników i / lub osoby trzecie co do ich tożsamości.
4.3.6 Umieszczać w Serwisie materiały i informacje o charakterze reklamowym, chyba że wyraźnie określono inaczej w odrębnej umowie między Stronami.

4.4 Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w poufności Poświadczeń, a także loginu i hasła na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie, samodzielnie określając sposób ich przechowywania oraz nie ma prawa do przenoszenia Poświadczeń, a także loginu i hasła na podany adres e-mail Przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie osobom trzecim.
4.5 Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania danych osobowych zamieszczonych w Serwisie zgodnie z wymogami ustawy federalnej nr 152-FZ z dnia 27 lipca 2006 r. „O danych osobowych” w wersji obowiązującej w momencie przetwarzania lub innego wykorzystania danych osobowych przez Użytkownika, a mianowicie:

4.5.1 Dane osobowe mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia funkcjonowania Witryny;
4.5.2 Użytkownikowi nie wolno przekazywać informacji o Innych Użytkownikach uzyskanych za pośrednictwem Serwisu osobom trzecim;
4.5.3 Jeżeli Użytkownik zapisuje kopie Profili na nośniku papierowym lub elektronicznym, przyjmuje na siebie wszelkie obowiązki operatora wynikające z ustawy federalnej nr 152-FZ z dnia 27 lipca 2006 r. „O danych osobowych”;
4.5.4 W przypadku szkody wyrządzonej innym użytkownikom z powodu nieprzestrzegania przez Użytkownika wymagań ustawy federalnej nr 152-FZ z dnia 27 lipca 2006 r. „O danych osobowych”, odpowiedzialność za to ponosi wyłącznie użytkownik.

4.6 Użytkownik ma prawo do usunięcia informacji zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie wyłącznie na podstawie zgody Właściciela. W przypadku braku odpowiedniej zgody Użytkownik nie jest uprawniony do zgłaszania Właścicielowi żadnych roszczeń.

5. Odpowiedzialność Stron

5.1 Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za osiągnięcie lub nieosiągnięcie przez Użytkownika rezultatu, który Użytkownik spodziewał się osiągnąć korzystając z Witryny.
5.2 Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za awarie, błędy i awarie w działaniu oprogramowania i / lub sprzętu zapewniającego funkcjonowanie Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Właściciela, a także związane z tym straty Użytkownika.
5.3 Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu Użytkownika do Serwisu i / lub jakiejkolwiek części Serwisu, jak również za związane z tym straty Użytkownika i / lub osób trzecich.
5.4 Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie / pośrednie straty i / lub utracone zyski Użytkownika i / lub osób trzecich, utratę informacji w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z Witryny.
5.5 Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za straty Użytkownika poniesione w wyniku nielegalnych działań osób trzecich, w tym związanych z nielegalnym dostępem do Konta Osobistego Użytkownika. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Użytkownika w wyniku ujawnienia Poświadczeń osobom trzecim, które powstały bez winy Właściciela.
5.6 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie działania wykonywane w Witrynie przy użyciu Poświadczeń Użytkownika.
5.7 Właściciel nie zapewnia żadnych gwarancji działania Witryny. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Witryny w takiej formie, w jakiej jest ona prezentowana, bez żadnych gwarancji ze strony Właściciela.
5.8 Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Użytkownika w wyniku przesłania przez Innego Użytkownika niedokładnych informacji, jak również spowodowane działaniami i / lub bezczynnością Drugiego Użytkownika. Właściciel nie gwarantuje, że informacje zawarte w Profilach Innych Użytkowników, a także w zamieszczanych przez nich wiadomościach są prawdziwe i kompletne.
5.9 Właściciel, o ile nie jest to wyraźnie przewidziane w umowie między Stronami, nie jest sprzedawcą żadnych towarów ani usług.
5.10 O ile Umowa nie stanowi inaczej, w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków Umowy, Właściciel ma prawo do jednostronnej odmowy zawarcia Umowy, usunięcia Profilu Użytkownika oraz Konta Osobistego. Jeżeli takie naruszenie wyrządziło szkodę osobom trzecim, odpowiedzialność za nie ponosi wyłącznie Użytkownik.
5.11 Kwota strat, które Właściciel może zwrócić Użytkownikowi, jest w każdym przypadku ograniczona zgodnie z postanowieniami art. 15 części 1 Kodeksu cywilnego do kwoty 1000 (jednego tysiąca) rubli.

6. Dane osobowe

6.1 Rejestrując się w Serwisie i wprowadzając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik udostępnia publicznie wprowadzone dane osobowe, a każdy Inny Użytkownik i / lub Gość może się z nimi swobodnie zapoznać. Użytkownik niniejszym zgadza się, że przetwarzanie danych osobowych wprowadzonych przez niego podczas rejestracji w Serwisie, a także danych osobowych zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie po rejestracji odbywa się na podstawie paragrafu 10 paragrafu 1 Artykułu 6 Ustawy Federalnej nr 152-FZ z dnia 27 lipca 2006 roku „O danych osobowych” (ze zmianami 25.07.2011).
6.2 Przetwarzając dane osobowe Użytkownika, Właściciel zobowiązuje się do podjęcia wszelkich środków przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa w celu ochrony ich przed nieuprawnionym dostępem.Polityka przetwarzania danych osobowych Administratora oraz rozporządzenie w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Administratora są publicznie dostępne zgodnie z wymogami części 2 art. 18 ust. 1 ustawy federalnej nr 152-FZ z dnia 27 lipca 2006 r. „O danych osobowych” (ze zmianami z dnia 25 lipca 2011 r.).
6.3 Jednocześnie istnieje możliwość, że w wyniku określonych okoliczności dane osobowe Użytkownika staną się dostępne dla innych osób. Użytkownik niniejszym zgadza się, że nie będzie wnosił wobec Właściciela roszczeń z tego tytułu, biorąc pod uwagę, że Użytkownik udostępnia publicznie swoje dane osobowe.
6.4 Na mocy Umowy, wskazując swoje dane osobowe w Serwisie, Użytkownik bezwarunkowo wyraża zgodę na:

 • z udostępnieniem danych osobowych nieograniczonej liczbie osób korzystających z Serwisu;
 • z przetwarzaniem danych osobowych przez Właściciela;
 • z rozpowszechnianiem danych osobowych za pomocą Serwisu;
 • z innymi działaniami Właściciela w stosunku do danych osobowych Użytkownika w związku z działaniem Serwisu.

6.5 Umieszczając swoje dane osobowe w Serwisie, Użytkownik potwierdza, że ​​robi to dobrowolnie, a także, że dobrowolnie przekazuje je Właścicielowi do przetwarzania. Użytkownik może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez usunięcie Profilu poprzez Konto Osobiste. Jednocześnie Użytkownik rozumie i wyraża zgodę na zapisywanie danych osobowych Użytkownika podczas indeksowania stron Serwisu przez wyszukiwarki.
6.6 Właściciel przetwarza tylko te dane osobowe Użytkownika, które zostały przez niego umieszczone na Stronie. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane za pomocą oprogramowania, sprzętu i środków technicznych Serwisu.
6.7 Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Właściciela przez okres ich umieszczenia w Serwisie. W przypadku usunięcia danych osobowych zamieszczonych w Serwisie lub w Profilu Użytkownika Właściciel zaprzestaje ich przetwarzania. Jednakże Właściciel ma prawo zachować kopię zapasową powyższych danych Użytkownika do czasu likwidacji Właściciela.

7. Własność intelektualna

7.1 Wyłączne i osobiste prawa niemajątkowe do Serwisu należą do Właściciela lub innych osób, które zawarły z Właścicielem umowę dającą mu prawo do publikowania wyników działań intelektualnych tych osób na Stronie lub w jej ramach i są chronione zgodnie z obowiązującym prawem.
7.2 Działania i / lub zaniechania Użytkownika, które pociągają za sobą naruszenie praw Właściciela lub mają na celu naruszenie praw Właściciela do Serwisu lub jego elementów, pociągają za sobą odpowiedzialność karną, cywilną i administracyjną zgodnie z prawem.
7.3 W celu zapewnienia integralności informacji zamieszczanych w Serwisie, niniejszym Użytkownik, w sposób określony w art. 1235 Kodeksu Cywilnego, udziela Właścicielowi prostej niewyłącznej licencji na wyniki działalności intelektualnej zamieszczone lub uprzednio zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie. Prawa do wykorzystywania wyników działalności intelektualnej są przyznawane przez Użytkownika Właścicielowi w momencie umieszczania odpowiednich wyników działalności intelektualnej na Stronie. Umieszczając w Serwisie wyniki działalności intelektualnej, Użytkownik zgadza się, że wynagrodzenie za udzielenie prawa do korzystania z wyników działalności intelektualnej nie jest opłacane przez Właściciela. Właściciel ma prawo wykorzystywać odpowiednie wyniki działalności intelektualnej w jakikolwiek sposób przez cały okres ważności do odpowiednich wyników bez ograniczania terytorium. Jednocześnie Właściciel nie jest zobowiązany do przesyłania Użytkownikom raportów z wykorzystania odpowiednich wyników działalności intelektualnej.
7.4 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność w związku z korzystaniem z praw do wyników działalności intelektualnej i środków indywidualizacji należących do osób trzecich zawartych w materiałach zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, a także w materiałach przesłanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, przechowywanych w Serwisie na Koncie Osobistym Użytkownika lub materiałach, które - udostępnienie w inny sposób za pośrednictwem Witryny lub za jej pośrednictwem w wyniku działań i / lub bezczynności Użytkownika. Właściciel nie ma technicznej możliwości monitorowania zgodności materiałów określonych w niniejszym punkcie z wymogami obowiązującego prawa, w tym Właściciel nie ma możliwości śledzenia obecności lub braku naruszenia przez określone materiały czyichś praw i interesów.
7.5 Użytkownik zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich ewentualnych roszczeń posiadaczy praw autorskich lub innych osób trzecich wobec Właściciela związanych z materiałami określonymi w klauzuli Umowy, na własny koszt.
7.6 W przypadku, gdy osoby trzecie zgłaszają roszczenia, roszczenia, roszczenia wobec Właściciela w sprawie nielegalnego korzystania przez Użytkownika z własności intelektualnej w Serwisie, Użytkownik zobowiązuje się do zwrotu Właścicielowi wszelkich strat poniesionych przez niego w wyniku takiego naruszenia lub przedstawienia takich roszczeń.

8. Procedura rozwiązywania sporów i zaspokajania roszczeń

8.1 Wszelkie spory, nieporozumienia i roszczenia, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem, rozwiązaniem lub unieważnieniem Umowy, Strony będą dążyć do rozwiązania w drodze negocjacji. Strona, która ma jakiekolwiek roszczenia i / lub nieporozumienia, przesyła drugiej Stronie wiadomość wskazującą roszczenia i / lub spory, które powstały.
8.2 Wiadomość wskazana w punkcie Umowy przesyłana jest przez Użytkownika pocztą elektroniczną na adres , a także przesłane Właścicielowi na piśmie, przesyłając go listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Wiadomość musi zawierać istotę wymagania, dowody potwierdzające wymaganie, a także informacje o użytkowniku.
8.3 W przypadku jakichkolwiek sporów lub nieporozumień związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, Użytkownik i Właściciel dołożą wszelkich starań, aby rozwiązać je w drodze negocjacji między nimi. W przypadku, gdy spory nie zostaną rozstrzygnięte w drodze negocjacji, spory podlegają rozstrzygnięciu w sposób określony przez obowiązujące prawo.
8.4 W celu rozwiązania problemów technicznych przy ustalaniu winy Użytkownika w wyniku jego bezprawnych działań podczas korzystania z Internetu, aw szczególności z Serwisu, a także rozpatrywania wiadomości Użytkownika, Właściciel ma prawo do samodzielnego angażowania kompetentnych organizacji jako ekspertów.

9. Zmiany warunków Umowy

9.1 Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym czasie z inicjatywy każdej ze Stron. W tym celu Właściciel umieszcza w Serwisie wypowiedzenie Umowy i / lub przesyła Użytkownikowi stosowne powiadomienie, od momentu takiego wysłania / wysłania takiego zawiadomienia Umowa jest uważana za rozwiązaną. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę poprzez usunięcie swojego Profilu z Serwisu.
9.2 Strony ustalają, że Umowa może zostać zmieniona przez Właściciela jednostronnie. Użytkownik potwierdza swoją zgodę na zmiany warunków Umowy korzystając z Serwisu.
9.3 Użytkownik, który nie zgadza się z warunkami Umowy i / lub zmianą warunków Umowy, musi niezwłocznie rozwiązać Umowę w sposób określony w klauzuli Umowy.

10. Inne warunki

10.1 Umowy, jak również przy prowadzeniu korespondencji w tych sprawach dopuszcza się stosowanie analogów odręcznego podpisu Stron.Strony potwierdzają, że wszelkie zawiadomienia, komunikaty, porozumienia i dokumenty w ramach wypełniania przez Strony zobowiązań wynikających z Umowy, podpisane analogiami odręcznych podpisów Stron, mają moc prawną i są wiążące dla Stron.
10.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że odpowiednikami jego odręcznego podpisu są:

10.2.1 Poświadczenia. W ten sposób wszystkie czynności wykonywane przy użyciu Poświadczeń są uznawane za zatwierdzone przez Użytkownika, a wszystkie dokumenty przesłane przy użyciu Poświadczeń są rozpoznawane jako podpisane przez Użytkownika;
10.2.2 login i hasło na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie. Tym samym wszystkie listy wysłane do Właściciela z podanego adresu e-mail są uważane za wysłane przez Użytkownika, a także są uważane za podpisane przez Użytkownika.

10.3 Strony zobowiązały się do wykorzystania faksymilowych kopii podpisów Stron przy sporządzaniu niezbędnych dokumentów i roszczeń wynikających z Umowy. Strony niniejszym potwierdzają, że dokumenty i zastrzeżenia podpisane faksymilową reprodukcją podpisu są prawnie wiążące i wiążące do rozpatrzenia i przyjęcia przez Strony.
10.4 Z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych w Umowie i obowiązujących przepisach, wszelkie powiadomienia, wiadomości i dokumenty w ramach wypełniania przez Strony zobowiązań wynikających z Umowy muszą zostać przesłane i uznane za otrzymane przez Strony, jeżeli zostaną przesłane pocztą elektroniczną z upoważnionego adresu jednej Strony na upoważniony adres drugiej Strony. ... Autoryzowane adresy to:

 • dla Właściciela: .
 • dla Użytkownika: adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie.

10.5 Strony uznają wszelkie informacje związane z zawarciem Umowy, w tym wszelkie załączniki i uzupełnienia do niej, za informacje poufne i zobowiązują się do ścisłego zachowania poufnego charakteru takich informacji, nie ujawniając ich osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, chyba że jest to konieczne do celów Umowy lub ujawnienie odpowiednim organom rządowym w przypadkach określonych przez prawo.
10.6 Umowa i wszystkie wynikające z niej stosunki prawne podlegają prawu. Wszystkie powstałe spory są rozstrzygane na podstawie przepisów prawnych.